Begin van de pagina

PRIVACYBELEID

 

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De nv Kanigen Works Benelux, met maatschappelijke zetel in de Wolfsbergstraat 57 -
Genk poort nr. 361 -
B-3600 Genk en ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder nummer BE 0 441 202 322, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u ons verstrekt op onze website www.kanigen.eu.

De gegevens die wij over u verzamelen. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden?

1. De gegevens die wij rechtstreeks van u verkrijgen

We verzamelen gegevens via onze website wanneer u het contact-/downloadformulier gebruikt om van ons informatie over onze producten en/of diensten te ontvangen.
We gebruiken deze gegevens (onder meer uw naam, voornaam, e-mailadres, ...) om u op basis van uw toestemming weer te kunnen bereiken met de meest relevante informatie.
In het algemeen zijn de gegevens met een asterisk verplicht. Als u ons deze informatie en de ermee verband houdende vraag niet verstrekt in het/de gevraagde formulier(en), kunnen wij niet opnieuw contact met u opnemen.

2. De gegevens die wij over u verzamelen wanneer u met de website communiceert

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens: het IP-adres dat aan u wordt toegekend bij uw verbinding, de datum en het tijdstip van uw bezoek aan de website, de geraadpleegde pagina's, het type browser dat u gebruikt, het platform en/of het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd, het volume aan overgebrachte gegevens, de verwijzende website, geografische of taalkundige informatie. Deze informatie wordt louter voor statistische doeleinden bewaard met het oog op verbeteringen aan de website.

3. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig voor de verrichtingen waarvoor ze werden verzameld, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

4. Aan wie kunnen we uw gegevens doorgeven?

Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, behalve in het kader van de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling of met het oog op normaal bedrijfsbeheer.
Binnen het kader van het uitvoeren van onze diensten is het mogelijk dat we bepaalde van onze opdrachten geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan technische onderaannemers die aan ons zijn verbonden door een overeenkomst, onder meer voor de exploitatie van onze website.
Kanigen Works Benelux vereist trouwens van zijn onderaannemers dat ze de wetgeving betreffende gegevensbescherming naleven en dezelfde toereikende garanties bieden wat de uitvoering van geschikte technische en organisatorische maatregelen betreft, zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de wetgeving betreffende gegevensbescherming en dat ze de bescherming van uw rechten waarborgen.
In principe verkopen of verspreiden we de gegevens die wij over u verzamelen op geen enkele manier aan derden.
Uw gegevens mogen enkel voor marketingdoeleinden worden doorgegeven aan de partners van Kanigen Works Benelux als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor een dergelijke mededeling.
Indien we daartoe wettelijk verplicht zijn of als een rechterlijke uitspraak ons daartoe dwingt, zullen we uw gegevens doorgeven voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan deze wet of rechterlijke uitspraak.

5. Welke rechten heeft u?

5.1 Toegangsrecht

U heeft het recht om uw gegevens op elk ogenblik gratis te raadplegen door een e-mail te sturen naar mark.decker@kanigen.be.

5.2 Recht op correctie

U heeft het recht om te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of nutteloos geworden gegevens worden verwijderd door een e-mail te sturen naar mark.decker@kanigen.be.
We vestigen uw aandacht op het feit dat u op elk moment de juistheid van de door u verstrekte gegevens moet controleren.

5.3 Recht op vergetelheid

Als u niet langer wenst dat uw gegevens worden verwerkt en als u voldoet aan de voorwaarden om te verzoeken om het recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens schrappen uit de database.
Deze schrapping zal plaatsvinden binnen de maand na de kennisgeving van uw verzoek, tenzij het bewaren van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de instelling, de uitoefening en de verdediging van rechten voor de rechtbank.

5.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor zover nodig heeft u ook recht op overdraagbaarheid van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

5.5 Recht op bezwaar

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden. U kunt op ieder ogenblik, gratis en zonder opgave van redenen, uw recht op bezwaar doen gelden door hiervoor een e-mail te sturen naar mark.decker@kanigen.be.

5.6 Recht op beperkte verwerking

Tot slot heeft u het recht om van Kanigen Works Benelux de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de geldende wetten inzake gegevensbescherming.

6. Links naar andere websites en diensten

Onze website kan links naar websites van derden bevatten, en sommige van onze diensten bieden u toegang tot diensten van derden (zoals sociale netwerken).
We hebben geen controle over de manier waarop de websites en diensten van derden uw persoonsgegevens verwerken. We houden geen toezicht op de websites en diensten van derden, en we zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en diensten van derden, noch voor hun praktijken op het vlak van privacybescherming. We raden u aan de privacyverklaringen te lezen van de websites of diensten die u vanaf onze website of diensten bezoekt.

7. Veiligheid

We hebben passende veiligheidsregels op technisch en organisatorisch vlak ontwikkeld, om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onbedoelde kennisgeving aan derden, alsmede alle andere vormen van ongeoorloofde gegevensverwerking te voorkomen.
Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot uw gegevens en deze toegang vindt uitsluitend plaats voor zover dat nodig is om hun functies uit te voeren.

8. Clausule van aansprakelijkheidsbeperking

Kanigen Works Benelux kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, financieel of commercieel nadeel, winstderving, stijging van algemene kosten, verstoring van de planning.
Bovendien kan Kanigen Works Benelux niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onrechtmatige manipulatie van de gegevens door derden (gegevensdiefstal, virussen, phishing of andere computermisdrijven).

9. Wat gebeurt er in het geval van een geschil?

Als u van mening bent dat wij onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via een e-mail naar mark.decker@kanigen.be of per post naar het adres van ons hoofdkantoor. We zullen ons uiterste best doen om uw verzoek zo snel mogelijk op te volgen. Alle vorderingen, klachten of bezwaren worden gericht aan het adres van ons hoofdkantoor.
Wanneer ons antwoord u niet tevreden stelt, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

10. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze bepalingen zullen in het geval van geschillen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat als enige van toepassing is.
Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt binnen een termijn van ten hoogste één maand na het ontstaan ervan (die termijn kan in onderling overleg worden verlengd), kan door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren, die als enige bevoegd zijn.

11. Inwerkingtreding

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 15 mei 2018. We behouden ons het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken delen van dit beleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te schrappen.

12. Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via e-mail op het adres mark.decker@kanigen.be. U kunt tevens contact met ons opnemen door een brief te sturen naar onze maatschappelijke zetel.

Door verder te surfen op deze site geeft u toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische doeleinden met betrekking tot navigatie-informatie. Zie het privacybeleid voor meer informatie.